Regulamin sklepu internetowego Novelle

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Użytkownik Konta – Klient, który założył w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Konsumencie, rozumie się pod tym również Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

Kupujący lub Klient - każdy podmiot kupujący w Sklepie. W zakresie postanowień dotyczących newslettera, za Kupującego lub Klienta uważa się również osobę, która zapisała się do newslettera, nawet jeśli nie dokonała zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy Novelle prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.novelle.shop.

Sprzedawca -  „Novelle” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, 0000816113, NIP: 5761588179, Regon: 384947822, numer BDO: 000534527, kapitał zakładowy w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy (siedziby):  „Novelle” Sp. z o.o., ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień

2. Adres e-mail: shop@novelle.pl

3. Telefon: +48 726 002 003 – godzinach 8.00 do 16.00 w dni robocze.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu oraz z Konta potrzebne jest: urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT. 

2. Klient jest przez Sprzedawcę informowany, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, o łącznej cenie towaru i wszelkich dodatkowych opłatach (np. koszty transportu, koszty płatności itp.). Tym samym Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o łącznej kwocie, jaką zobowiązany będzie za dane zamówienie zapłacić. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty powyższej kwoty. 

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożone zamówienie wiąże klienta. Jeśli Kupujący wybierze płatność z góry, a nie opłaci zamówienia w terminie 7 dni od złożenia, Sprzedawca może anulować zamówienie.

6. Po złożeniu i opłaceniu przez Klienta zamówienia Sklep dokona weryfikacji poprawności złożonego zamówienia (np. czy podano informacje niezbędne do realizacji jak np. adres dostawy itd.) i możliwości jego zrealizowania. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę o czym Klient informowany jest drogą e-mailową. O każdej innej zmianie statusu zamówienia Klient również będzie każdorazowo informowany w ten sam sposób.

7. Zawartość przedstawiana w Sklepie (w szczególności ceny, opis towarów, dostępność towarów) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a tym samym złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Zawartość ta, stosownie do art. 71 Kodeksu cywilnego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Z różnych przyczyn, takich jak np. błąd systemu informatycznego czy opóźnienia systemowe w aktualizacji stanu magazynowego, informacje widniejące w Sklepie mogą być niegodne ze stanem rzeczywistym lub nieaktualne, a tym samym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym mowa w ustępie poprzedzającym.

8. Jeśli Sprzedawca stwierdzi brak możliwości zrealizowania zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta. 

9. Sprzedawca przekaże Klientowi drogą elektroniczną fakturę elektroniczną najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 

10. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów jako gość bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

11. Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdzi Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub na wyraźne żądanie Klienta pisemnie na wskazany przez Klienta adres.

§ 5. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

1. W celu korzystania ze Sklepu można poprzez rejestrację bezpłatnie utworzyć indywidualne Konto. Nie jest to jednak konieczne do składania zamówień (składać je można również bez zarejestrowania). Osobę, która utworzyła (zarejestrowała) Konto uważa się za Użytkownika Konta. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

2. Rejestracji Konta dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu i kliknięciu przycisku „UTWORZ KONTO”. W ramach wypełniania formularza należy podać wymagane w nim dane oraz oświadczyć o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności, a także ustalić własne, indywidualne hasło.

3. Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem Konta umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta. Umowa ta może zostać przez każdą ze stron w dowolnym momencie wypowiedziana bez zachowania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, co wiąże się z usunięciem Konta. Użytkownik Konta ma możliwość usunięcia go,  a także cofnięcia zgody na wysyłanie newslettera, zmiany danych do wysyłki, zmiany danych do faktury oraz innych podanych danych (korzystając z zakładek "Informacje" , "Moje dane osobowe" – „usuń konto”). Po skorzystaniu z opcji „usuń konto” Użytkownik Konta otrzyma e-mail potwierdzający  ten fakt. W szczególności umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedawcę w razie:

- konieczności dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,

- podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa świadczonej usługi,

- zmiany funkcjonalności Konta wymagającej modyfikacji regulaminu Konta,

- zaprzestania świadczenia usług przez Sprzedawcę

- naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Konta,

- braku aktywności Klienta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

4. Prowadzenie Konta jest bezpłatne.

§ 6 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego (wyboru metody płatności Klient dokonuje podczas składania zamówienia): 

a) z góry – zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski74 1050 1504 1000 0090 8076 0441

b) z góry - za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24,

c) za pobraniem (tj. płatne przy odbiorze przesyłki) tylko w przypadku wybranych towarów wskazanych przez Sprzedawcę.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

2. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 

3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację poprzez panel Klienta.

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 

2. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie (informacja podana przy każdym towarze).

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Możliwa jest jednak częściowa realizacja zamówienia, w różnych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W indywidualnych przypadkach Sprzedawca może dostarczyć towar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wymaga przed złożeniem zamówienia kontaktu Klienta ze Sprzedawcą i uzgodnienia szczegółów dostawy. Koszt dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Kupujący. Sprzedawca może w każdym przypadku odmówić realizacji dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez podawania przyczyny. 

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący: 

1) dostawa przez Sprzedawcę (za pośrednictwem firmy kurierskiej lub za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy, albo

2) odbiór osobisty przez Klienta.

7. Warunki dostawy ustalane są dopiero po dokonaniu zakupu przez Klienta,  przez dział logistyki Sprzedawcy.  Szczegółowe informacje o formie dostawy Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia na adres e-mail podany w zamówieniu. Informacje ogólne na temat dostawy podane są w zakładce „Dostawa i czas realizacji”. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera, ostateczny czas dostawy zależy od kuriera, a Sprzedawca nie ma na niego żadnego wpływu.

8. W przypadku dostawy za pośrednictwem kuriera, z chwilą wydania towaru kurierowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Wydanie towaru kurierowi jest tożsame z wydaniem towaru Kupującemu.

9. Postanowienie, o którym mowa ustępie poprzedzającym nie dotyczy Klientów będących Konsumentami – jeżeli rzecz ma zostać dostarczona Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego dopiero z chwilą jej wydania Kupującemu (lub osobie przez niego wskazanej). Jednakże niezależnie od tego, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Kupującego będącego Konsumentem, z chwilą wydania towaru kurierowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (wydanie towaru kurierowi jest wówczas tożsame z wydaniem towaru Kupującemu).

10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient obowiązany jest do sprawdzenia jej stanu, a w przypadku występowania uszkodzeń odmówić jej przyjęcia lub zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

11. W zależności od specyfiki produktu, Sprzedawca uprawniony jest do zaoferowania tylko jednej metody dostawy.

§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOWI / PRZEDSIEBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu (prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość), z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, a przypadku umowy, która:

 a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Konsument celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z przygotowanego przez Sklep wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępnego w zakładce  Strefa Klienta "Dostawy i zwroty")   lub złożyć je w inny sposób. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 9 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Jeśli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze zwracaną rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie rzeczy na adres: „Novelle” Sp. z o.o., ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru na inny adres jest możliwy jedynie w po indywidualnych ustaleniach Sprzedawcy z Konsumentem i za zgodą Sprzedawcy wyrażoną przed wysłaniem towaru.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

6. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 11 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, z zastrzeżeniem §10 ust. 3 i ust. 4 Regulaminu (ustępy poniżej), na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym, wybrać jeden z następujących sposobów rozpatrzenia reklamacji: 

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d) żądać usunięcia wady.

3. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani domagać się obniżenia ceny, jeśli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

4. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

5. Reklamacje składane na podstawie rękojmi Sprzedawca prosi wysyłać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby „Novelle” Sp. z o.o., tj. ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień. Jednakże, jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

7. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie lub w dokumencie gwarancyjnym.

8. Wszelkie inne reklamacje, w tym dotyczące działania Sklepu, Konta lub newslettera należy kierować na adres pocztowy lub elektroniczny w § 2 Regulaminu. 

9. Rozpatrzenie reklamacji z tytułu rękojmi przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania. Warunki (w tym terminy) rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji określają każdorazowo warunki udzielonej gwarancji (jeśli została udzielona). Inne reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 30 dni od otrzymania. 

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 

  1) wystąpić do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. 

  2) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów i więcej informacji na ten temat oraz pomocy dla konsumentów można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. 

  3) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. 

  4) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 13 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu lub Konta jest Sprzedawca. 

2. Kwestię danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: https://novelle.shop/content/11-polityka-prywatnosci. Stanowi ona integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 14 NEWSLETTER

1. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (zapisanie się do newslettera). W przypadku wyrażenia takiej zgody Klient będzie otrzymywać na wskazany przez siebie adres-email newsletter (zawierający przede wszystkim informacje o nowościach lub ewentualnie inne informacje handlowe takie jak np. informacje o promocjach itp.) od Sprzedawcy.

2. Klient, w celu wyrażenia zapisania się do newslettera, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do newslettera. 

3. W wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się. 

4. Klient może wypisać się z newslettera (cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną), bez podawania przyczyny i w każdym momencie, klikając w link do wypisania się (znajdujący się w każdym newsletterze) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: shop@novelle.pl

§ 15. SIŁA WYŻSZA

1. Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie sposób zapobiec lub wiązałoby się to z niewspółmiernymi kosztami lub trudnościami. Za takie zdarzenia uznaje się np. powódź, konflikty zbrojne, epidemie lub pandemie, katastrofy naturalne, pożar.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów sprzedaży lub innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, jeśli wskutek działania siły wyższej jej wykonanie jest dla niego niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernymi kosztami lub trudnościami. Powyższe prawo odstąpienia może zostać przez Sprzedawcę zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy w szczególności nadanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wysłanie takiego oświadczenia drogą poczty elektronicznej, lub skorzystania z innego sposobu składania oświadczeń woli przewidzianego w przepisach prawa.

§ 16 ZASTRZEŻENIA, ZMIANY REGULAMINU, UWAGI KOŃCOWE

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie tego zakazu może skutkować m.in. usunięciem treści bezprawnych i/lub całego Konta co wiązać się będzie z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

2. Niniejszy Regulamin jak również umowy zawierane na jego postawie podlegają prawu polskiemu i polskiej jurysdykcji.

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5. Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.

6. Niniejszy Regulamin jak również Polityka Prywatności mogą być przez Sprzedawcę zmieniane w każdym czasie, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian.

7. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 15.04.2022.

8. Użytkownik Konta zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres, a także informacja o planowanej zmianie Regulaminu sklepu będzie widnieć na stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed i po wprowadzeniu jej w życie. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy novelle@novelle.pl (bądź złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres siedziby) bądź samodzielnie usunąć konto odpowiednią opcją usuwania konta na stronie internetowej Sklepu, a skutkiem powyższych będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją.

9. Klient zapisany do newslettera zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres, a na który otrzymuje newsletter. W przypadku gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien wypisać się z newslettera klikając odpowiedni odnośnik zawarty w wiadomości o zmianie Regulaminu, albo poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy novelle@novelle.pl (bądź złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres siedziby), czego skutkiem będzie wypisanie Klienta z newslettera. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją.

10. Klient przed złożeniem wobec Sprzedawcy jakichkolwiek oświadczeń (w szczególności reklamacji itp.) jak również przed wysłaniem rzeczy, powinien każdorazowo sprawdzić czy dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy nie uległy zmianie. 

11. Niniejszy Regulamin jednocześnie stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.