Regulamin sklepu internetowego NovelleOkreślający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep internetowy, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.


§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Użytkownik Konta – Klient, który założył w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, tj. za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kupujący lub Klient - każdy podmiot kupujący w Sklepie. W zakresie postanowień dotyczących newslettera, za Kupującego lub Klienta uważa się również osobę, która zapisała się do newslettera, nawet jeśli nie dokonała zakupów w Sklepie.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy Novelle prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.novelle.shop.

Sprzedawca -  „Novelle” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, 0000816113, NIP: 5761588179, Regon: 384947822, numer BDO: 000534527, kapitał zakładowy w wysokości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).


§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1.      Adres pocztowy (siedziby):  „Novelle” Sp. z o.o., ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień

2.      Adres e-mail: shop@novelle.pl

3.      Telefon: +48 726 002 003 – godzinach 8.00 do 16.00 w dni robocze.


§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1.      Dla prawidłowego korzystania ze Sklepu oraz z Konta potrzebne jest: urządzenie z dostępem do internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2.      Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1.      Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2.      Klient jest przez Sprzedawcę informowany, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem zamówienia, o łącznej cenie towaru i wszelkich dodatkowych opłatach (np. koszty transportu, koszty płatności itp.). Tym samym Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o łącznej kwocie, jaką zobowiązany będzie za dane zamówienie zapłacić. Klient składając zamówienie zobowiązuje się do zapłaty powyższej kwoty.

3.      Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4.      Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5.      Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożone zamówienie wiąże klienta. Jeśli Kupujący wybierze płatność z góry, a nie opłaci zamówienia w terminie 7 dni od złożenia, Sprzedawca może anulować zamówienie.

6.      Po złożeniu i opłaceniu przez Klienta zamówienia Sklep dokona weryfikacji poprawności złożonego zamówienia (np. czy podano informacje niezbędne do realizacji jak np. adres dostawy itd.) i możliwości jego zrealizowania. Umowa sprzedaży zostaje zawarta dopiero w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę o czym Klient informowany jest drogą e-mailową. O każdej innej zmianie statusu zamówienia Klient również będzie każdorazowo informowany w ten sam sposób.

7.      Zawartość przedstawiana w Sklepie (w szczególności ceny, opis towarów, dostępność towarów) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a tym samym złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy sprzedaży. Zawartość ta, stosownie do art. 71 Kodeksu cywilnego stanowi jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Z różnych przyczyn, takich jak np. błąd systemu informatycznego czy opóźnienia systemowe w aktualizacji stanu magazynowego, informacje widniejące w Sklepie mogą być niegodne ze stanem rzeczywistym lub nieaktualne, a tym samym Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia. Do zawarcia umowy konieczne jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, o czym mowa w ustępie poprzedzającym.

8.      Jeśli Sprzedawca stwierdzi brak możliwości zrealizowania zamówienia, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

9.      Sprzedawca przekaże Klientowi drogą elektroniczną fakturę elektroniczną najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

10.  Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów jako gość bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

11.  Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdzi Klientowi jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub na wyraźne żądanie Klienta pisemnie na wskazany przez Klienta adres.

 

§ 5. REJESTRACJA KONTA W SKLEPIE

1.      W celu korzystania ze Sklepu można poprzez rejestrację bezpłatnie utworzyć indywidualne Konto. Nie jest to jednak konieczne do składania zamówień (składać je można również bez zarejestrowania). Osobę, która utworzyła (zarejestrowała) Konto uważa się za Użytkownika Konta. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

2.      Rejestracji Konta dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza rejestracyjnego na stronie Sklepu i kliknięciu przycisku „UTWORZ KONTO”. W ramach wypełniania formularza należy podać wymagane w nim dane oraz oświadczyć o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu Sklepu Internetowego oraz Polityki Prywatności, a także ustalić własne, indywidualne hasło.

3.      Z chwilą utworzenia Konta dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem Konta na czas nieoznaczony umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta (zwanej dalej w niniejszym paragrafie Umową). Użytkownik Konta ma możliwość usunięcia go (co skutkuje natychmiastowym z rozwiązaniem Umowy), a także cofnięcia zgody na wysyłanie newslettera, zmiany danych do wysyłki, zmiany danych do faktury oraz innych podanych danych (korzystając z zakładek "Informacje" , "Moje dane osobowe" – „usuń konto”). Po skorzystaniu z opcji „usuń konto” Użytkownik Konta otrzyma e-mail potwierdzający ten fakt.

4.      Jeśli Użytkownikiem Konta jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

- konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu,

- podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa świadczonej usługi,

- zmiany funkcjonalności Konta wymagającej modyfikacji regulaminu Konta,

- zaprzestanie świadczenia usług lub prowadzenia Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę,

- naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa przez Użytkownika Konta,

- brak aktywności Klienta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

- niemożliwość dalszego świadczenia umowy na dotychczasowych warunkach z przyczyn technicznych (np. zmiany wymagań technicznych potrzebnych do korzystania z usług) lub innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Sprzedawcy,

- zmiany w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług, w tym wprowadzenie nowych usług, usunięcie/zmodyfikowanie niektórych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego,

- zbycie Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.

5.      Jeśli Użytkownikiem Konta jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, wypowiedzenie Umowy przez Sprzedawcę następuje z zachowaniem minimum 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak przyczyną wypowiedzenia Umowy przez Sprzedawcę jest naruszenie przez Użytkownika Konta zakazu, o którym mowa w §16 ust. 1 Regulaminu (zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym) Sprzedawca może wypowiedzieć umowę nawet w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

6.      Jeśli Użytkownik Konta nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę w dowolnej chwili.

7.      Użytkownik Konta może wypowiedzieć Umowę w dowolnej chwili.

8.      Prowadzenie Konta jest bezpłatne.


§ 6 PŁATNOŚCI

1.      Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego (wyboru metody płatności Klient dokonuje podczas składania zamówienia):

a)      z góry – zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy ING Bank Śląski74 1050 1504 1000 0090 8076 0441

b)      z góry - za pośrednictwem platformy płatniczej Przelewy 24,

c)      za pobraniem (tj. płatne przy odbiorze przesyłki) tylko w przypadku wybranych towarów wskazanych przez Sprzedawcę.

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. W przypadku braku zapłaty w tym terminie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, co skutkuje odstąpieniem od umowy przez Sprzedawcę.

2.      Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

3.      Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację poprzez panel Klienta.


§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1.      Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową.

2.      Przy każdym towarze w Sklepie wskazany jest orientacyjny termin realizacji zamówienia, przy czym w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta podany termin realizacji zamówienia jest terminem maksymalnym. W przypadku wybrania metody płatności z góry, termin ten liczy się od momentu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę.

3.      W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu i zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy.

4.      W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. Możliwa jest jednak częściowa realizacja zamówienia, w różnych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Klientem.

5.      Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W indywidualnych przypadkach Sprzedawca może dostarczyć towar poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co wymaga przed złożeniem zamówienia kontaktu Klienta ze Sprzedawcą i uzgodnienia szczegółów dostawy. Koszt dostawy poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Kupujący. Sprzedawca może w każdym przypadku odmówić realizacji dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez podawania przyczyny.

6.      Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

1)       dostawa przez Sprzedawcę (Sprzedawca wedle własnego uznania dostarcza za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez Sprzedawcę lub za pośrednictwem transportu własnego Sprzedawcy), albo

2)       odbiór osobisty przez Klienta.

7.      Szczegóły dostawy ustalane są dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta, przez dział logistyki Sprzedawcy. Szczegółowe informacje o dostawie Klient otrzymuje po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, na adres e-mail podany w zamówieniu. Informacje ogólne na temat dostawy podane są w zakładce „Dostawa i czas realizacji”.

8.      W obrocie pomiędzy przedsiębiorcami, w przypadku dostawy za pośrednictwem przewoźnika, z chwilą wydania towaru przewoźnikowi na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Wydanie towaru przewoźnikowi jest tożsame z wydaniem towaru Kupującemu.

9.      Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika Klient obowiązany jest do sprawdzenia jej stanu, a w przypadku występowania uszkodzeń odmówić jej przyjęcia lub zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

10.  W zależności od specyfiki towaru, Sprzedawca uprawniony jest do zaoferowania tylko jednej metody dostawy.


§ 8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZYSŁUGUJĄCE KONSUMENTOWI / PRZEDSIEBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1.      Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu (prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość), z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.      Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna bieg od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie tego towaru, a przypadku umowy, która:
 a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;.

3.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta celem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może skorzystać z przygotowanego przez Sklep wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu (dostępnego w zakładce Strefa Klienta "Dostawy i zwroty") lub złożyć je w inny sposób. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy spoczywa na Kliencie.

4.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle oświadczenie dotyczące wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 9 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.      W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3.      Jeśli Sprzedawca nie zaoferował, że sam odbierze zwracany towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.      Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: „Novelle” Sp. z o.o., ul. Opolska 127, 46-380 Dobrodzień, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Zwrot towaru na inny adres jest możliwy jedynie w po indywidualnych ustaleniach Sprzedawcy z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta i za zgodą Sprzedawcy wyrażoną przed wysłaniem towaru.

5.      Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

6.      Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. Informacja o kosztach zwrotu została zawarta w stopce „Zwroty i wymiany”.


§ 10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 w zw. z art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

14) oświadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

 

Punktów 1, 2, 3 i 5 powyżej nie stosuje się do umów zawieranych w podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta albo podczas wycieczki, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. D ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


§ 11 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1.      Względem Kupujących będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca odpowiada za brak zgodności sprzedanego towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczące Konsumentów mają odpowiednio zastosowanie również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

2.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może jednak dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Ponadto, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

3.      Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca wedle uznania odbiera od Konsumenta towar na swój koszt lub dokonuje zbadania lub doprowadza towar do zgodności z umową towaru (np. dokonuje naprawy) w miejscu, w którym towar się znajduje. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową jest możliwe bez dokonywania tych czynności – wówczas Sprzedawca doprowadza towar do zgodności z umową bez dokonywania demontażu/montażu.

4.      Jeżeli towar jest niezgodny z umową a brak zgodności towaru z umową nie jest nieistotny, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)      Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

2)      Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

3)      brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

4)      brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

5)      z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

5.      Reklamacje składane z tytułu braku zgodności sprzedanego towaru z umową, jak również wszelkie inne reklamacje (w tym dotyczące działania Sklepu, Konta lub newslettera) Sprzedawca prosi wysyłać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.

6.       Udzielenie przez Sprzedawcę odpowiedzi na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania, chyba że przepisy szczególne przewidują inny termin odpowiedzi na reklamację. Warunki (w tym terminy) rozpatrywania reklamacji z tytułu gwarancji określają każdorazowo warunki udzielonej gwarancji (jeśli została udzielona).

7.      Jeśli na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach i zasadach, jest dostępna w opisie towaru w Sklepie lub w dokumencie gwarancyjnym.

8.       W obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady jest wyłączona, a wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy (w szczególności odpowiedzialność kontraktowa z art. 471 Kodeksu cywilnego) ograniczona jest do szkód wyrządzonych przez niego z winy umyślnej. Postanowienie to nie ma zastosowania, jeśli Klientem jest Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

 

§ 12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1) wystąpić do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
  2) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów i więcej informacji na ten temat oraz pomocy dla konsumentów można znaleźć pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
3) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
4) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


§ 13 DANE OSOBOWE

1.      Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu lub Konta jest Sprzedawca.

2.      Kwestię danych osobowych reguluje Polityka Prywatności, dostępna pod adresem: https://novelle.shop/content/11-polityka-prywatnosci. Stanowi ona integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ 14 NEWSLETTER

1.      Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (zapisanie się do newslettera). W przypadku wyrażenia takiej zgody Klient będzie otrzymywać na wskazany przez siebie adres-email newsletter (zawierający przede wszystkim informacje o nowościach lub ewentualnie inne informacje handlowe takie jak np. informacje o promocjach itp.) od Sprzedawcy.

2.      Klient, w celu wyrażenia zapisania się do newslettera, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Sprzedawca wyśle Klientowi wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Klienta woli zapisania się do newslettera.

3.      W wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

4.      Klient może wypisać się z newslettera (cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną), bez podawania przyczyny i w każdym momencie, klikając w link do wypisania się (znajdujący się w każdym newsletterze) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedawcy: shop@novelle.pl

 

§ 15. SIŁA WYŻSZA

1.      Poprzez siłę wyższą rozumie się zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie sposób zapobiec lub wiązałoby się to z niewspółmiernymi kosztami lub trudnościami. Za takie zdarzenia uznaje się np. powódź, konflikty zbrojne, epidemie lub pandemie, katastrofy naturalne, pożar.

2.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z zawartych umów sprzedaży lub innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, jeśli jest to spowodowane działaniem siły wyższej.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży lub innej umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, jeśli wskutek działania siły wyższej jej wykonanie jest dla niego niemożliwe lub wiąże się z niewspółmiernymi kosztami lub trudnościami. Powyższe prawo odstąpienia może zostać przez Sprzedawcę zrealizowane w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy w szczególności nadanie przed jego upływem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wysłanie takiego oświadczenia drogą poczty elektronicznej, lub skorzystania z innego sposobu składania oświadczeń woli przewidzianego w przepisach prawa.


§ 16 ZASTRZEŻENIA, ZMIANY REGULAMINU, UWAGI KOŃCOWE

1.      Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie tego zakazu może skutkować m.in. usunięciem treści bezprawnych i/lub całego Konta co wiązać się będzie z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

2.      Niniejszy Regulamin jak również umowy zawierane na jego postawie podlegają prawu polskiemu i polskiej jurysdykcji.

3.      W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sądem właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

4.      Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wynikających z przepisów prawa.

5.      Nieważność poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu lub ich części nie wpływa na jego ważność w pozostałym zakresie.

6.      Niniejszy Regulamin, w tym Polityka Prywatności mogą być przez Sprzedawcę zmieniane z ważnych powodów, jednak zmiany te nie mogą naruszać praw Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem zmian. Do ważnych powodów należą:

1)      konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa,

2)      podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa świadczonej usługi,

3)      zmiany technologiczne i funkcjonalne,

4)      dostosowywanie usług świadczonych przez Sprzedawcę do zmian warunków rynkowych wynikających z postępu technologicznego lub informatycznego, zmian wprowadzanych w funkcjonującym u Sprzedawcy systemie informatycznym, a także do warunków wynikających z rozszerzenia lub zmiany funkcjonalności innych produktów lub usług wpływających na działalność Sprzedawcy,

5)      zmiana warunków umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub procesu ich zawierania,

6)      zmiany dostępnych form lub zasad dostawy,

7)      zmiany dostępnych form i zasad płatności, w tym numeru rachunku bankowego,

8)      zmiany dotyczące zgłaszania reklamacji lub przeprowadzania procedury reklamacji,

9)      dostosowywanie Regulaminu do zmian przepisów prawa mających wpływ na działalność Sprzedawcy lub nowych interpretacji,

10)  zmiany w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług, w tym wprowadzenie nowych usług, usunięcie/zmodyfikowanie niektórych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu,

11)  nałożenia na Sprzedawcę obowiązków przez organy państwowe,

12)  podejmowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa lub prywatności,

13)  poprawa obsługi Klientów oraz przeciwdziałanie nadużyciom,

14)  zaprzestanie świadczenia usług lub prowadzenia Sklepu przez Sprzedawcę,

15)  zbycie Sklepu przez Sprzedawcę

16)  zmiany danych identyfikujących Sprzedawcę lub inne podmioty wymienione w Regulaminie,

17)  potrzeba usunięcia z treści regulaminu błędów, omyłek pisarskich, w tym numeracyjnych, lub niejasności,

18)  zmiany zasad przetwarzania danych osobowych.

7.      Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia ………….

8.      Użytkownik Konta zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres, a także informacja o planowanej zmianie Regulaminu sklepu będzie widnieć na stronie internetowej co najmniej na 7 dni przed i po wprowadzeniu jej w życie. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy novelle@novelle.pl (bądź złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres siedziby) bądź samodzielnie usunąć konto odpowiednią opcją usuwania konta na stronie internetowej Sklepu, a skutkiem powyższych będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej. W sytuacji, gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją.

9.      Klient zapisany do newslettera zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres, a na który otrzymuje newsletter. W przypadku gdy Klient nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien wypisać się z newslettera klikając odpowiedni odnośnik zawarty w wiadomości o zmianie Regulaminu, albo poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy novelle@novelle.pl (bądź złożenie oświadczenia pocztą tradycyjną na adres siedziby), czego skutkiem będzie wypisanie Klienta z newslettera. W sytuacji, gdy Klient nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją.

10.  Klient przed złożeniem wobec Sprzedawcy jakichkolwiek oświadczeń (w szczególności reklamacji itp.) jak również przed wysłaniem towaru, powinien każdorazowo sprawdzić czy dane adresowe i kontaktowe Sprzedawcy nie uległy zmianie.

11.  Niniejszy Regulamin jednocześnie stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

………………………., dnia ………..……………..

Dane Klienta:

Imię i nazwisko: …………………………….…………

Adres: ………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

„Novelle” Sp. z o.o.

ul. Opolska 127

46-380 Dobrodzień

Oświadczenie o odstąpieniu Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej w dniu ………………………., dotyczącej towaru (proszę napisać o jaki towar chodzi i podać numer zamówienia): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Proszę o zwrot uiszczonej przeze mnie kwoty w wysokości ……………………..…………

(proszę wybierać jeden wariant):

- przelewem na rachunek bankowy*:

Imię i nazwisko właściciela rachunku: …………………………………………………………

Numer rachunku: .…………………….…………………………………………………………

- przekazem pocztowym*:

…………………………………………………………………………………………………

*niepotrzebne skreślić

…………………………….

podpis

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeżeli zakupów dokonali Państwo jako Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Przez Konsumenta rozumie się osobę fizyczną, która stosownie do art. 221 Kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Przed Przedsiębiorcę na prawach konsumenta rozumie się natomiast osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Termin na skorzystanie z powyższego prawa odstąpienia od umowy wynosi 14 dni i jest liczony: od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tego towaru, a przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z udostępnionego przez nas wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Jeżeli jednak nie zaproponowaliśmy, że sam odbierzemy towar od Państwa, możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Państwa płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia nam przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę jednak pamiętać, że odsyłane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania przez niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.